Algemene Voorwaarden

verkoopeigenwoning.nl biedt deze site en de sitegerelateerde diensten aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen ("Derden") onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven ("Gebruiksovereenkomst").

Door het gebruik van de site (www.verkoopeigenwoning.nl) geeft u aan dat u akkoord bent met en gehouden bent aan de voorwaarden en condities van deze Gebruiksovereenkomst ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod, de verwerking en vastlegging van gegevens. Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing.

Verkoopeigenwoning.nl is een dienst van VEW makelaardij, gevestigd op de Gerard Doustraat 210B en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77069005, BTW nummer NL025487541B01, IBAN nummer NL46 INGB 0007 6004 03.

Deze Gebruiksovereenkomst geldt tussen verkoopeigenwoning.nl en Deelnemer en of -gebruiker en of -bezoeker ("u"). verkoopeigenwoning.nl heeft ten alle tijden recht om:

 1. De Site te wijzigen, inclusief het wijzigen van op de Site aangeboden producten of diensten of inhoud of functionaliteit van de Site;
 2. De tariefstelling van de op de Site aangeboden producten of diensten te wijzigen;

Definities

 • verkoopeigenwoning.nl
  De makelaar die aan de hand van een bemiddelingsovereenkomst Deelnemer diensten levert bij het tot stand brengen van de verkoop of verhuur van een woning.
 • verkoopeigenwoning.nl-service
  De website en diensten van verkoopeigenwoning.nl.
 • Deelnemer
  Deelnemer die gebruikt maakt van de diensten van verkoopeigenwoning.nl.
 • Derde
  Partij anders dan verkoopeigenwoning.nl welke diensten levert aan Deelnemer.
 • Derden dienst
  Dienst die wordt geleverd door een partij anders dan verkoopeigenwoning.nl.
 • Site
  De website van verkoopeigenwoning.nl.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsverhouding tussen verkoopeigenwoning.nl en Deelnemer, waaronder alle overeenkomsten tussen verkoopeigenwoning.nl en Deelnemer, ongeacht of verkoopeigenwoning.nl zich bij de uitvoering van deze overeenkomsten bedient van diensten van derden.

Artikel 1 – De verkoopopdracht

 1. Er is spraken van een overeenkomst tussen Deelnemer en verkoopeigenwoning.nl nadat Deelnemer de verkoopopdracht via de website van verkoopeigenwoning.nl heeft verstrekt aan verkoopeigenwoning.nl.
 2. Wanneer Deelnemer via de website van verkoopeigenwoning.nl de overeengekomen vergoeding heeft betaald wordt de verkoopopdracht aanvaard door verkoopeigenwoning.nl.
 3. Na ontvangst van de betaling voor de verkoopopdracht, zal verkoopeigenwoning.nl starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. De deelnemer ontvangt automatisch het betalingsbewijs.

Artikel 2 – Omvang en inhoud van de opdracht

 1. Een verkoopopdracht bestaat uit de volgende diensten, afhankelijk van het gekozen pakket:
  1. opvragen kadastrale gegevens;
  2. inhoud en oppervlakteberekening conform NEN 2580;
  3. toesturen van een verkoopbord (alleen in Nederland);
  4. samenstelling klantdossier;
  5. ondersteuning via de support desk;
  6. persoonlijk accountomgeving op verkoopeigenwoning.nl;
  7. maximaal 50 foto's bij woningadvertentie;
  8. plaatsing van de woning op verkoopeigenwoning.nl;
  9. woningpresentatie op Facebook;
  10. opstellen van (digitale) brochure over de woning;
  11. bezoekerstatistieken;
  12. Het voeren van de onderhandelingen met potentiële kopers.
 2. Afhankelijk van het gekozen pakket kunnen deelnemers een pakket opwaarderen door de meerprijs te voldoen aan verkoopeigenwoning.nl.
 3. Bij een waarde indicatie wordt door verkoopeigenwoning.nl een rapport opgesteld gebaseerd op historische gegevens van vergelijkbare verkochte woningen in de directe omgeving van de woning. Het betreft een waarde indicatie en geen bouwtechnische keuring of taxatie.
 4. Het prijsadvies van verkoopeigenwoning.nl is informatief en Deelnemer bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs.
 5. Indien verkoopeigenwoning.nl een koopovereenkomst opstelt voor Deelnemer en deze wordt niet ondertekend of ontbonden, mag verkoopeigenwoning.nl de kosten voor het opstellen van een volgende koopovereenkomst doorrekenen aan Deelnemer.
 6. Het is Deelnemer toegestaan om de koopovereenkomst door een andere partij dan verkoopeigenwoning.nl te laten opstellen. In dat geval behoort het opstellen van de koopovereenkomst niet langer tot de opdracht van verkoopeigenwoning.nl. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de pakketkosten of een gedeelte daarvan.
 7. Wanneer de koopovereenkomst door een andere partij wordt opgesteld, zal verkoopeigenwoning.nl ervoor zorgen dat de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan Deelnemer worden aangeleverd. De opdracht met verkoopeigenwoning.nl is daarmee afgerond en verkoopeigenwoning.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.
 8. Alleen werkzaamheden zoals uiteengezet in artikel 2.1 en 2.2 vallen onder een door verkoopeigenwoning.nl geaccepteerde opdracht.
 9. Verkoopeigenwoning.nl kan en mag werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht uitbesteden aan toeleveranciers. Indien nodig mag verkoopeigenwoning.nl hiervoor relevante gegevens delen met de deze toeleveranciers.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. Verkoopeigenwoning.nl is niet verantwoordelijk voor een juiste vermelding van de woning op de website van verkoopeigenwoning.nl.nl en Funda.nl of andere websites.
 2. Indien Deelnemer gebruik maakt van een Derden dienst (m.u.v. funda) dan gaat Deelnemer zelfstandig een overeenkomst aan met die desbetreffende partij. verkoopeigenwoning.nl is bij een overeenkomst tussen Deelnemer en derde geen partij.
 3. Indien koper de koopovereenkomst niet ondertekent is verkoopeigenwoning.nl daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan Deelnemer de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat Deelnemer niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
 4. Indien Deelnemer niet voldoet aan de betalingsverplichting aan verkoopeigenwoning.nl, kan verkoopeigenwoning.nl op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor geleden schade.
 5. De aansprakelijkheid van verkoopeigenwoning.nl en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan verkoopeigenwoning.nl verschuldigd is, gemaximaliseerd tot het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van verkoopeigenwoning.nl zal worden uitgekeerd.
 6. Wanneer Deelnemer verkoopeigenwoning.nl aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet Deelnemer dit schriftelijk of per mail melden aan verkoopeigenwoning.nl.
 7. Eén jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat Deelnemer met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op verkoopeigenwoning.nl.
 8. Verkoopeigenwoning.nl aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid ten aanzien van Deelnemer. Voor overige partijen sluit verkoopeigenwoning.nl alle aansprakelijkheid uit.
 9. Indien door Deelnemer ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan verkoopeigenwoning.nl daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 10. Verkoopeigenwoning.nl gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, de website en andere middelen van dataverkeer. verkoopeigenwoning.nl en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel verkoopeigenwoning.nl als de opdrachtgever zullen alles doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. verkoopeigenwoning.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
 11. Verkoopeigenwoning.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgkosten die voor de gebruiker voortkomen uit het gebruik van deze website.
 12. Verkoopeigenwoning.nl doet haar uiterste best om de geboden diensten als het publiceren van gegevens op diverse huizensites zoveel mogelijk geautomatiseerd te laten verlopen. Indien deze sites hun informatie zelf geautomatiseerd verzamelen (middels het zgn. spideren) is verkoopeigenwoning.nl niet in staat om te garanderen dat de door verkoopeigenwoning.nl online gepubliceerde gegevens daadwerkelijk worden opgenomen door de woningsite. verkoopeigenwoning.nl is om dezelfde reden niet in staat om de tijd aan te geven die het vraagt om online gepubliceerde informatie op de woningzoek-site te laten verschijnen. verkoopeigenwoning.nl heeft geen invloed op de manier waarop informatie op de woningzoek-sites wordt gepresenteerd. Mochten de woningzoeksites aanpassingen doorvoeren waardoor geautomatiseerde publicatie door verkoopeigenwoning.nl niet of niet direct mogelijk is, dan behoudt verkoopeigenwoning.nl zich het recht voor om deze publicatiedienstverlening geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te staken. Datzelfde geldt indien de genoemde huizensites aanpassingen doorvoeren in hun betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden waar verkoopeigenwoning.nl niet mee akkoord gaat.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft, wanneer de opdracht via elektronische weg tot stand is gekomen, het recht om de opdracht binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst (art. 1) zonder opgaaf van reden te annuleren.
 2. De termijn waarbinnen het herroepingsrecht van toepassing is, gaat in direct nadat Deelnemer de opdracht verstrekt aan verkoopeigenwoning.nl via de Site.
 3. Indien deelnemer gebruik wil maken van het herroepingsrecht, is Deelnemer verplicht om binnen 14 dagen hiervan per e-mail of per brief melding te maken bij verkoopeigenwoning.nl.
 4. Verkoopeigenwoning.nl neemt elk geldig verzoek tot herroeping binnen 14 dagen in behandeling. Binnen deze termijn zal verkoopeigenwoning.nl bevestigen dat de opdracht geannuleerd is en de door deelnemer gemaakte kosten crediteren.
 5. Reeds geleverde diensten zullen in mindering gebracht worden op de kosten van de te annuleren verkoopopdracht.
 6. Indien Deelnemer de advertentie van de woning publiceert op de website van verkoopeigenwoning.nl vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Looptijd overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen verkoopeigenwoning.nl en Deelnemer loopt automatisch af op het einde van de looptijd.
 2. De Deelnemer heeft het recht de overeenkomst te verlengen voor de duur van telkens de looptijd.
 3. De overeenkomst kan tussentijds door Deelnemer worden beëindigd. Na beëindiging kan Deelnemer op geen enkele wijze aanspraak maken op enig deel van het verkoopeigenwoning.nl-service, noch op de Derden diensten welke aan de verkoopeigenwoning.nl-service zijn verbonden. Een verzoek tot beëindiging van de overeenkomst dient per vanaf het email adres van de account of een aangetekend schrijven te worden ingediend.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoopeigenwoning.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoopeigenwoning.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoopeigenwoning.nl worden daaronder begrepen.
 2. verkoopeigenwoning.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoopeigenwoning.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van verkoopeigenwoning.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoopeigenwoning.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 7 – Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Alle door verkoopeigenwoning.nl verstrekte stukken, zoals brieven, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (digitale)formulieren, software enz., zijn eigendom van verkoopeigenwoning.nl en uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoopeigenwoning.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Deelnemer gaat ermee akkoord dat verkoopeigenwoning.nl het gemaakte fotomateriaal met bijbehorende tekst gebruikt voor presentatiedoeleinden in etalage's, op het internet, in kranten, verkoopbrochures en/of andere media.

Artikel 8 – Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoopeigenwoning.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoopeigenwoning.nl het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten tussen verkoopeigenwoning.nl en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

De deelnemer is verplicht zichzelf te verdiepen in zijn rechten en plichten met betrekking tot de verkoop van het object en mag alleen beeld- en/of tekstmateriaal aanleveren waarvan opdrachtgever rechthebbende is, dan wel voor het gebruik waarvan opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende.

Cookies


Wij gebruiken cookies om uw ervaringen op onze website te verbeteren.

Accepteren

Wil je meer weten? Privacy Policy